ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Специалности в НФСГ

Прием след 7-и клас:

 • Икономика и мениджмънт
 • Предприемачество и мениджмънт
 • Банково дело
 • Застрахователно и осигурително дело

Прием след 8-и клас:

 • Счетоводна отчетност
 • Банково, застрахователно и осигурително дело
 • Предприемачество и мениджмънт
 • Икономика и мениджмънт

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

Специалност, изградена на базата на европейските стандарти в рамките на Българо-Австрийския образователен проект. Обучението се води съгласно учебен план, изграден на модулен принцип, позволяващ леко и безпроблемно навлизане в света на стопанската практика, социалната среда и бизнескомуникациите.

Разширеното и задълбочено изучаване на два европейски езика (избор от английски, немски и френски език) позволява на изхода на обучението да се търси признаване на професионалната подготовка от страни с утвърдена пазарна икономитка - Англия, Австрия, Германия и др.

Утвърждаването на интегрален подход в обучението, гарантиран от новата структура на учебния план ликвидира дублирането и простото възпроизвеждане на учебния материал. Учениците работят в атмосфера, изискваща самостоятелност при вземане на мениджърско решение, обосновано със задълбочен икономически анализ, познаване на публичните финанси, добра и системна отчетност.

Подготвените в тази специалност ученици ще са от онези млади хора, които със своя ум, професионализъм и граждански дух, ще осигуряват просперитета на България.

Завършване и удостоверяване на професионалното образование

Пълният курс на обучение VІІІ - ХІІ клас дава възможност за:

 • полагане на държавни изпити за придобиване на средно образование
 • полагане на държавни изпити изпити за придобиване на втора и/или трета степен на професионална подготовка

Квалификационните степени се придобиват след полагане на държавни изпити по:

 • теория на професията
 • практика на професията

След успешно завършен ХІІ клас учениците могат да положат държавни изпити за придобиване на трета квалификационна степен на професионална квалификация по професия Икономист, специалност Икономика и мениджмънт.

Предприемачество и мениджмънт

Нова специалност, изградена на базата на европейските стандарти в рамките на Българо-Австрийския образователен проект, насочена към предприемачеството, малкия и средния бизнес и усвояването на съвременни технологии за електронен бизнес. Обучението се води съгласно учебен план, изграден на модулен принцип, позволяващ леко и безпроблемно навлизане в света на стопанската практика, социалната среда и бизнескомуникациите.

Разширеното и задълбочено изучаване на два европейски езика (избор от английски, немски и френски език) позволява на изхода на обучението да се търси признаване на професионалната подготовка от страни с утвърдена пазарна икономитка - Англия, Австрия, Германия и др.

Утвърждаването на интегрален подход в обучението, гарантиран от новата структура на учебния план, ликвидира дублирането и простото възпроизвеждане на учебния материал. Учениците работят в атмосфера, изискваща самостоятелност при вземане на мениджърско решение, обосновано със задълбочен икономически анализ, познаване на публичните финанси, добра и системна отчетност.

Подготвените в тази специалност ученици ще са от онези млади хора, които със своя ум, професионализъм и граждански дух, ще осигуряват просперитета на България.

Завършване и удостоверяване на професионалното образование

Пълният курс на обучение VІІІ - ХІІ клас дава възможност за:

 • полагане на държавни изпити за придобиване на средно образование
 • полагане на държавни изпити изпити за придобиване на втора и/или трета степен на професионална подготовка

Квалификационните степени се придобиват след полагане на държавни изпити по:

 • теория на професията
 • практика на професията

След успешно завършен ХІІ клас учениците могат да положат държавни изпити за придобиване на трета квалификационна степен на професионална квалификация по професия Икономист, специалност Предприемачество и мениджмънт.

Счетоводна отчетност - професия Счетоводител

Завършване и удостоверяване на професионалното образование

Пълният курс на обучение ІХ - ХІІ клас дава възможност за:

 • полагане на държавни изпити за придобиване на средно образование
 • полагане на държавни изпити изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация по желание на ученика

Квалификационните степени се придобиват след полагане на държавни изпити по:

 • теория на професията Счетоводител
 • практика на професията Счетоводител

Обяснителни бележки

 1. Производствената практика в 11, 12 и 13 клас се провежда по график, утвърден от директора на училището. В 12 и 13 клас тя може да се групира по 6 учебни часа на ден в рамките на учебните седмици.
 2. Изучаваният първи чужд език продължава в 13 клас като чужд език по професията.
 3. Учебните часове, предоставени за ЗИП, се разпределят в училищния план, като се вземат под внимание желанията на учениците и възможностите на училището.

Банково, застрахователно и осигурително дело

 

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София