УЧЕБНО-ТРЕНИРОИВЪЧЕН ЦЕНТЪР
към НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
                                                С О Ф И Я

Възможности Какво е УТФ? Мисия Приоритети
 

Мото

“Ако учиш някого на нещо, без сам той да вземе участие в работата, никога не ще го научиш”

Бернард Шоу

История

Учебно – тренировъчният център на Национална финансово-стопанска гимназия дава възможност учениците да работят в реален офис на виртуалния пазар на УТФ.

Центърът е заплануван, организиран и оборудван като проект на: АСТ - Централа на австрийските учебно-тренировъчни фирми; КултурКонтакт Австрия; Ротари клуб Кицбюел; Ротари клуб София и с подкрепата на фондация Ротари; Ротари Дистрикт 1920 – западна Австрия.

Открит е на 23 октомври 1997 година.

В рамките на проект „Икономика и мениджмънт“ (1992-2002) обучението в пилотните професионални гимназии по икономика (София, Монтана, Бургас, Варна и Стара Загора)  беше адаптирано според принципите на пазарната икономика и изискванията за възможно най-голяма практическа насоченост. Въвеждането на нов учебен план, в който задължително са залегнали ориентирани към практиката методи на преподаване, като “Работа по проект” и “Учебно-тренировъчна фирма”, допринесе освен за повишаване на професионалната квалификация, така също и за развитие на необходимите за деловия свят ключови квалификации и предприемаческо мислене.
За въвеждането на новата специалност бяха създадени нужните предпоставки – подобрена беше материално-техническата база на пилотните училища, разработени бяха нови учебни помагала и бяха проведени многобройни квалификационни семинари за учители.
Устойчивостта на проекта се гарантира чрез обучението на мултипликатори в областите: “Учебно-тренировъчната фирма”, “Предприемачество” и “Бизнес-чужд език”.
С тяхна помощ резултатите от проекта се разпространяват в цяла България и съседните страни.
Проектът ECO NET (2001-2006) предлага необходимите за това условия. Той представлява инициатива, финансирана от Пакта за стабилност за Югоизточна Европа, за работа в мрежа между съседни страни, която насърчава развитието на учебно-тренировъчната фирма. За осъществяване на тази цел съвместно работят няколко k•education Бюра за проекти.

Учебто-тренировъчен център (УТЦ) по икономика на НФСГ дава възможност за:

 • Прилагане на нови методи на обучение и учене, отговарящи на потребностите на на ученици, родители и работодатели;  
 • Развитие на модел на обучение, отчитащ изискванията и предизвикателствата на пазарната икономика;
 • Развитие на интердисциплинарни умения и възпитаване на личностни качества, осигуряващи предимство при кандидатстване за работа;
 • Промяна на модела на взаимодействия между учители и ученици в образователния процес;
 • Засилване на автономността и отговорността на учениците;
 • Използване на новите информационни и комуникационни технологии в образователната дейност;
 • Тясно сътрудничество със звената от стопанската практика;
 • Съдейства за осъществяването на Стратегията за развитие на средното образование на Министерството на образованието и науката (МОН),

  Какво е Учебно-тренировъчна фирма /УТФ/?

Основни цели на обучението чрез УТФ:

 • Осигуряване на постоянно подобряващо се образование на учениците от НФСГ, допринасящо за тяхното цялостно развитие и успешна професионална, социална и житейска реализация;
 • Поддържане и усъвършенстване на равнището на обучение в съответствие с потребностите на учениците и изискванията на пазара на труда и пазарната икономика.
 • Удовлетворение на ученици, родители и потребители.
 • Ефективно и ефикасно използване на ресурсите.

Мисия:

Създаване на ситуации, в които учениците да се учат;

Съчетаване на ученето и работата с удоволствието;

Получаване на задоволство от нещо, постигнато със собствени сили чрез нетрадиционни средства;

Стимулиране на индивидуалната изява, творческото мислене и работата в екип;

Създаване на обстановка и атмосфера, при която учениците се поставят в ситуации, които стимулират вземането на творчески решения и ефективното преодоляване на трудности.

УТЦ е отворен за:

 • Работа по съвместни образователни програми във връзка с обучението чрез УТФ с училища от България и други държави.
 • Създаване и работа по съвместни проекти с български и чуждестранни партньори.
 • Обмен на ученически групи - участие в часове УТФ.
 • Участие и провеждане на съвместни форуми с образователни, научни, културни, обществени и др. институции.

Основни приоритети в работата на екипа на УТЦ по икономика:

 • Повишаване качеството на образователния процес в условията на конкурентна образователна среда вътре и вън от училището.
 • Изграждане на система за осигуряване и поддържане на качеството на обучението чрез УТФ.
 • Въвеждане на единна система за оценяване на сътрудниците на УТФ.
 • Разширяване на относителния дял на интердисциплинарното обучение.
 • Акцентиране върху развитие на личностни качества.
 • Тясно сътрудничество с предприятия – партньори.
 • Ангажираността и мотивацията на учители и ученици за удовлетворяване на нуждите на “учениците”.
 • Упълномощаването на персонала за иницииране и провеждане на дейности, свързани с подобряване на качеството.
 • Развитие на способностите на учителите и учениците чрез създаване на възможност за обучение и квалификация.

НАЧАЛО